Základní informace

Doporučujeme našim zákazníkům seznámit se s níže uvedenými obchodními podmínkami, které obsahují základní informace a postupy při nákupu v našem internetovém obchodě. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu.

Nakupování v našem internetovém obchodě je velmi snadné. Pro zobrazení zboží stačí kliknout v horní liště na Shop a dále si již vybírat jednotlivé kategorie a podkategorie zboží. V nich jsou umístěny jednotlivé výrobky, kliknutím na výrobek se zobrazí detaily a případně i další doplňující informace a je možné daný výrobek přidat do košíku.

Při nákupu není potřeba se přihlašovat. Nabízené zboží lze jednoduše objednat kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Tím dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Následně je možné přidávat do košíku další zboží nebo objednávku dokončit vyplněním objednávkového formuláře.

Po ukončení objednávky a po vyplnění požadovaných identifikačních údajů (zejména dodací adresy, telefonu, e-mailu) a způsobu úhrady (převodem z účtu, dobírkou nebo hotově při vyzvednutí v naší kamenné prodejně Klokánek v Českých Budějovicích Na Sadech 5) bude Vaše závazná objednávka odeslána na naši firmu.

Po obdržení objednávky naší firmou Vám bude objednávka automaticky potvrzena, následně při bezhotovostní platbě zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zúčtovací data pro platbu, při platbě dobírkou nebo při vyzvednutí v naší prodejně zašleme informace k odeslání nebo vyzvednutí zásilky.

Objednané zboží si můžete vyzvednout i v naší kamenné prodejně Klokánek v Českých Budějovicích, Na Sadech 5 (vjezd z Rudolfovské ulice k podzemním garážím ČSOB). Po uskutečnění objednávky výrobek připravíme a domluvíme se s Vámi na termínu vyzvednutí.

Kupující může vzít svoji objednávku zpět (stornovat) nejpozději do konce toho dne, kdy byla odeslána. Storno bude provedeno e-mailem na naši adresu bures.cb@tiscali.cz. V předmětu e-mailu uveďte slovo „STORNO objednávky“.

Samozřejmě kdykoliv před uskutečněním objednávky je také možné požádat o doplňující informace o nabízeném zboží na naší adrese: bures.cb@tiscali.cz.

Po první uskutečněné objednávce se můžete přihlásit k vašemu zákaznickému účtu pro vygenerování přístupového hesla. To si nastavíte pomocí odkazu zaslaného na váš registrovaný e-mail volbou „Zapomenuté heslo?“ (Forgot your password?). Následně obdržíte e-mail s možností nastavit si nové heslo. Vaším e-mailem a nově nastaveným heslem se následně přihlásíte k vašemu zákaznickému účtu (Zobrazení některé z vašich starších objednávek provedete jejím vložením do nákupního košíku.)

Platební podmínky

Při objednávce zboží je možné zvolit tři způsoby úhrady zboží.

1) Zboží bude zaplaceno bezhotovostně převodem na účet provozovatele obchodu předem na základě zaslaných zúčtovacích údajů (číslo účtu, variabilní symbol). Při zaslání zúčtovacích údajů zasíláme i informace k objednanému zboží, po obdržení fakturované částky na účet bude odesláno. Číslo účtu i variabilní symbol je nutné uvést ve správné podobě. Výhodou této platby je mimo jiné nižší nebo žádná platba za přepravné.

2) Zboží bude zasláno na dobírku a bude zaplaceno při převzetí. Je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

3) Zboží je možné vyzvednout a případně i zaplatit v kamenné prodejně Klokánek – Na Sadech 5, České Budějovice. Je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

Veškeré ceny uvedené v našem obchodě jsou smluvní a konečné. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Při zasílání zboží se v některých případech hradí přepravné – podmínky a výše dopravného je uvedena v horní liště našich stránek.

Provozovatel obchodu je plátce DPH.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 12 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Dodací podmínky

Ve většině případů máme zboží skladem, případně je skladem u dodavatele. Snažíme se objednané zboží odesílat co nejrychleji po obdržení objednávky (u dobírky) nebo po obdržení účtované částky na náš účet při platbě převodem z účtu. V případě, kdy zboží není na skladě, zákazníka obratem informujeme o předpokládaném termínu dodání. Termín dodání zboží domlouváme se zákazníkem také v případě, kdy není objednávka kompletně pokrytá, např. objednaný kočárek je okamžitě k dispozici, ale na skladě není fusak, apod.

Před odesláním zboží zákazníka informujeme e-mailem o předpokládaném termínu dodání objednaného zboží.

Vrácení zboží při internetové objednávce

Kupující může při internetové objednávce odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Zboží bude přijato prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení tohoto zboží na adresu skladu provozovatele (Marie Burešová, Na Sadech 5, 370 01 České Budějovice). Zboží musí být vráceno nepoškozené a kompletní, s dokladem o koupi a případně záručním listem. Vrácené zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Po vrácení zboží a jeho kontrole bude zákazníkovi vrácena celá kupní cena zboží bankovním převodem do 10 pracovních dnů od převzetí zboží. O úmyslu vrátit koupené zboží je nutné předem informovat na naší adrese bures.cb@tiscali.cz. Do předmětu prosím uveďte VRÁCENÍ ZBOŽÍ. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda není zásilka zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je nutné zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží v zásilce není dopravou poškozeno. O takovém případném poškození je kupující povinen ihned informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

V případě možné reklamace nebo opravy je vždy vhodné předem zaslat info na naši e-mailovou adresu a domluvit se na nejvhodnější variantě řešení – bures.cb@tiscali.cz. V předmětu zprávy uveďte „REKLAMACE“. Např. u kočárků a jejich doplňků je pro zákazníka často výhodnější obrátit se přímo na servisní středisko, které je uvedeno na každém záručním listu (pokud např. zákazník není z ČB). Veškeré měnitelné díly je možné zaslat poštou, při případné opravě se kočárek zasílá do servisního střediska. V případě zájmu ze strany zákazníka je po telefonické dohodě možná oprava přímo v servisním středisku, po dohodě ve většině případů na počkání. Bližší informace k servisním střediskům jsou uvedeny na stránce „servis“.

Popis reklamace musí obsahovat základní náležitosti, tj. přesný typ výrobku, datum nákupu, výstižný důvod reklamace.

Při požadavku na zaslání vyměnitelného náhradního dílu se postupuje podle pokynů servisního technika (např. zaslání záručního listu a dokladu o koupi e-mailem). Při zasílání výrobku do servisního střediska je nutné zároveň předložit originální záruční list (pokud ho výrobek má), doklad o koupi a podrobný a výstižný popis uplatňované reklamace.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením (např. pružiny), nešetrným zacházením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nedodržováním běžné údržby. Před použitím výrobku je nutné si přečíst veškeré pokyny uvedené v návodu a v záručním listu.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během 12 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny;
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě (záručním servisu) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Ochrana osobních dat

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Podrobnosti jsou uvedeny samostatně na horní liště našich stránek.

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Translate »